สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) บูธ L4

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

บูธ:L4

รายละเอียดสินค้า/บริการ:

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการให้การส่งเสริม สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ได้จัดทำโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEsให้มีโอกาสเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้สะดวก สร้างยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการ โดยเข้าไปช่วยเตรียมความพร้อมในการนำสินค้าเข้าสู่ตลาดออนไลน์ ให้ความรู้และคำปรึกษาแนะนำในการทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์ การจัดกิจกรรมสนับสนุนการขายบนตลาดออนไลน์ เช่น การส่งเสริมการขาย การชำระเงิน การส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างเป็นระบบและยกระดับผู้ประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการ SME ONLINE ปี 2562 นี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3

วัตถุประสงค์โครงการ

  • เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการSME มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้นในรูปแบบBusiness to Business to Customer (B2 B 2C)
  • เพื่อเชื่อมโยงการส่งเสริมการตลาดระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการSME ภาคการผลิต บริการ กับกลุ่มผู้ให้บริการด้านตลาดออนไลน์ ให้ขยายความสามารถการแข่งขันในตลาดออนไลน์เป็นกลไกขับเคลื่อนสำหรับ SME
  • เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการตลาดออนไลน์สำหรับSME ให้เป็นช่องทางการตลาดที่ยั่งยืน

ช่องทางการติดต่อ:

www.smeonline.info

https://www.facebook.com/SMEONLINEByOSMEP/