เครือข่ายเกษตรอินทรีย์แปรรูปกรุงเทพ บูธ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.)

บริษัท มัลเบอร์รี่บางกอก แอนด์ ออร์กานิคฟาร์ม จำกัด

สินค้า:เครือข่ายเกษตรอินทรีย์แปรรูปกรุงเทพ Bangkok Organic Industrial Network หรือเรียกสั้นๆว่า BOINเครือข่ายเกษตรอินทรีย์แปรรูปกรุงเทพ

บูธ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.)

ข้อมูลสินค้า: บริษัท มัลเบอร์รี่บางกอก แอนด์ ออร์กานิคฟาร์ม จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมัลเบอรี่ออร์กานิคพร้อมดื่มแบรนด์ Mully และกำลังพัฒนาสินค้าประทินผิว รวมถึงอาหารเสริมจากมัลเบอรี่ออกมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีอาชีพอย่างยั่งยืน

ช่องทางการติดต่อ:

โทรศัพท์: 0635494632

https://www.rmutt.ac.th/

อีเมล: [email protected]