SMART SME EXPO หนึ่งการหลอมรวมทุกทางแก้ เมื่อไอเดียธุรกิจถึงทางตัน

เมื่อทำธุรกิจไประยะ ผู้ประกอบการอาจประสบปัญหาในการสร้างความคิดหรือ ไอเดียธุรกิจ ใหม่ๆ บางคนอาจไม่รู้ว่าจะพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงธุรกิจอย่างไร จนมาถึงทางตัน ในความเป็นจริง ความคิดหรือไอเดียทางธุรกิจใหม่ มีอยู่รอบตัวเรามากมาย เพียงแต่เราอาจจะไม่ได้สังเกต

Read more