SMEs จะรับมือยังไง เมื่อธุรกิจเสี่ยงเจ๊ง

การทำธุรกิจ อาจมีบางครั้งที่ SMEs ต้องรับมือกับความเสี่ยงทางธุรกิจที่สามารถเกิดขึ้นได้จากปัจจัยต่างๆ หรือจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การรับมือกับความเสี่ยงเหล่านั้นถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่ผู้ประกอบการต้องปรับตัวด้านต่างๆ

Read more