สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แนะนโยบายและแผนการวิจัยทั้งด้านวิทยาศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หน่วยงานกลางในการทำหน้าที่เสนอแนะนโยบายและแผนการวิจัยทั้งด้านวิทยาศาสตร์และ สังคมศาสตร์

Read more