เรื่องต้องรู้ ก่อนเริ่มต้นเป็นนักธุรกิจมือใหม่

องค์ประกอบทางธุรกิจ จะเริ่มจากการลงรายละเอียดต่างๆ เพื่อตอบคำถามสำคัญของการทำธุรกิจ ใน 3 มิติ นั่นคือ มิติด้านการพัฒนาธุรกิจ มิติด้านลูกค้า และมิติด้านการเงิน โดยมิติทั้ง 3 ด้าน จะแบ่งเป็นหลักการ 9 ข้อ ดังนี้

Read more