แจก Checklist การลงทุนแฟรนไชส์ดาวเด่นในงาน SMART SME EXPO

ใกล้เข้ามาแล้วกับงาน Smart SME Expo 2018 งานแสดงธุรกิจครบวงจรและยิ่งใหญ่ที่สุด ภายใต้คอนเซปท์แห่งปีที่ว่า “ชี้ช่องรวย ที่เดียวจบพบทางรวย” ในวันที่ 5 – 8 กรกฎาคมนี้ ฮอลล์ 3 – 4 อิมแพ็คเมืองทองธานี สำหรับใครที่กำลังสนใจธุรกิจ แฟรนไชส์ ก่อนตัดสินใจซื้อ คุณควรจะหาข้อมูลให้ครบถ้วนรอบด้าน หรือไปสำรวจบูธของแฟรนไชส์ที่คุณสนใจก่อน เพื่อจะได้สัมผัสและรับรู้ถึงการใช้บริการจริงๆ ส่วนสิ่งที่ต้องเตรียมตัวมีอะไรบ้าง มาดูกันเลย

อันดับแรกเตรียมความพร้อมที่ตัวคุณก่อน คุณต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าสนใจในการทำธุรกิจแฟรนไชส์จริงจังหรือไม่ เพราะถ้าคุณไม่ได้ชอบหรือทุ่มเทจริงๆ คุณจะเสียเวลา และเงินลงทุนโดยเปล่าประโยชน์

ยอมรับได้ว่า เมื่อตัดสินใจทำธุรกิจแฟรนไชส์แล้ว คุณจะมีอิสระในการดำเนินธุรกิจตามวิธีของคุณเองน้อยลง เพราะคุณจะต้องปฏิบัติและดำเนินงานตามนโยบายหรือข้อตกลงร่วมกันของแฟรนไชส์ซอร์ ดังนั้น คุณต้องเปิดใจ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และพร้อมที่ปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

ต้องหาข้อมูล ติดตามข่าวสาร สอบถามจากแฟรนไชส์ซี ที่กำลังทำธุรกิจแฟรนไชส์ที่คุณกำลังสนใจอยู่ หรือขอคำแนะนำจากหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแฟรนไชส์ แล้วรวบรวมนำมาวิเคราะห์ถึงแนวโน้ม ชื่อเสียง โมเดลทางธุรกิจ และวิธีดำเนินธุรกิจ ว่ามีโอกาสเติบโตหรือไม่

หาข้อมูลและวิเคราะห์ตลาดของสินค้าหรือบริการของธุรกิจแฟรนไชส์นั้นๆ ว่ามีโอกาสในการขยายตลาดหรือกลุ่มเป้าหมายได้มากน้อยแค่ไหน รวมถึงวิเคราะห์สภาพการแข่งขันระหว่างแฟรนไชส์ที่เป็นคู่แข่งด้วย

คุณต้องหาข้อมูลของแฟรนไชส์ซอร์ ที่สามารถเปิดเผยได้ ซึ่งเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการ อันได้แก่

 • ข้อมูลที่เป็นการระบุถึงแฟรนไชส์ซอร์ และธุรกิจที่ประกอบกิจการร่วมกัน รวมถึงประสบการณ์ทางธุรกิจ
 • ข้อมูลที่ระบุถึงประสบการณ์ทางธุรกิจของทีมผู้บริหารแต่ละคน ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงาน การฝึกอบรม และงานด้านอื่นๆของธุรกิจแฟรนไชส์นั้น รวมถึง ประวัติการฟ้องร้อง และสถานภาพทางการเงินของทีมผู้บริหารแต่ละคน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าใช้จ่ายอื่นๆในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ
 • รายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินอย่างต่อเนื่องเมื่อคุณเริ่มดำเนินกิจการ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้าหรือบริการที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ รวมถึงข้อกำหนดต่างๆที่ให้คุณต้องจัดซื้อจาก แฟรนไชส์ซอร์
 • รายละเอียดเกี่ยวกับความช่วยเหลือใดๆ ที่คุณจะได้รับจาก แฟรนไชส์ซอร์
 • รายละเอียดเกี่ยวกับข้อจำกัดของสินค้าหรือบริการที่คุณควรรับทราบก่อนจัดจำหน่าย
 • รายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองเขตพื้นที่ใดๆ ซึ่งทางแฟรนไชส์ซอร์ อนุญาตให้กับคุณ
 • รายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมการฝึกอบรมแฟรนไชส์ซี และพนักงาน
 • รายละเอียดเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องกับความมีชื่อเสียง หรือภาพที่ปรากฏแก่สาธารณชน ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อธุรกิจ
 • รายละเอียดเกี่ยวกับความช่วยเหลือใดๆ จากแฟรนไชส์ซอร์ ในการเลือกทำเลที่ตั้งสำหรับธุรกิจ หรือจัดหาพนักงาน
 • ข้อมูลทางสถิติที่แสดงถึงจำนวนสาขาของธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน และจำนวนสาขาที่คาดว่าจะเพิ่มในอนาคต จำนวนสาขาที่เลิกกิจการ จำนวนสาขาที่แฟรนไชส์ซอร์ ไม่ได้ต่อสัญญา รวมถึงจำนวนสาขาที่กลับมาต่อสัญญา หรือซื้อแฟรนไชส์ใหม่อีกครั้ง
 • งบการเงินของแฟรนไชส์ซอร์
 • รายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตซึ่งแฟรนไชส์ซี จะต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจ
 • คำแถลงที่สมบูรณ์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการเรียกร้องรายได้ใดๆ ที่แฟรนไชส์ซี ต้องจ่ายให้กับแฟรนไชส์ซอร์
 • บัญชีรายชื่อและพื้นที่สาขาของแฟรนไชส์ซีรายอื่นๆ

สัญญาขอซื้อแฟรนไชส์ เป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่าง แฟรนไชส์ซี กับแฟรนไชส์ซอร์ ซึ่งถือว่าทั้งสองเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น ก่อนทำสัญญา ต้องแน่ใจก่อนว่าตัวสัญญาครอบคลุมและระบุในประเด็นเหล่านี้หรือไม่

 • ค่าแรกเข้าเป็นผู้รับสิทธิ
 • ส่วนแบ่งกำไรในการดำเนินธุรกิจ
 • ค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ เช่น ค่าการตลาดและโฆษณา ค่าฝึกอบรม หรือ ค่าใช้จ่ายในการจัดหาทำเลที่ตั้ง
 • อายุของสัญญาและการต่อสัญญาใหม่
 • ความสัมพันธ์ระหว่างแฟรนไชส์ซี และแฟรนไชส์ซอร์ในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน
 • ข้อกำหนดในการเลือกทำเลที่ตั้ง
 • เขตพื้นที่เฉพาะและการคุ้มครองเขตพื้นที่ เพื่อป้องกันการแข่งขันกันเองระหว่างสาขา
 • สินค้า บริการ และ การจัดซื้อวัตถุดิบจากแฟรนไชส์ซอร์
 • อุปกรณ์ และเทคโนโลยีต่างๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ
 • จำนวนชั่วโมงการทำงาน
 • การจัดหาบุคลากร และการฝึกอบรม
 • มาตรฐาน หรือข้อกำหนดต่างๆในการดำเนินธุรกิจ
 • การรายงานและการจัดทำบัญชี

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่คุณจะตัดสินใจทำธุรกิจแฟรนไชส์ คุณควรคำนึงถึงข้อเสียเหล่านี้ เนื่องจากต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นเงินก้อนใหญ่ และส่วนแบ่งรายได้หรือกำไรค่อนข้างสูง อาจจะไม่ได้รับความช่วยเหลือ หรือ ความช่วยเหลืออาจมาช้า ถ้าแฟรนไชส์ซอร์นั้นขาดทักษะการบริหาร หรือขาดระบบความช่วยเหลือที่ดี

 • มีข้อจำกัดทางสินค้าหรือบริการ ซึ่งคุณไม่สามารถนำสินค้าหรือบริการอย่างอื่น เข้ามาจำหน่ายเพิ่มเติมได้ ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากแฟรนไชส์ซอร์
 • มีข้อจำกัดในการขยายพื้นที่ เพราะอาจจะไปทับซ้อนกับพื้นที่ของแฟรนไชส์ซีรายอื่น ดังนั้นการขยายพื้นที่ คุณจะต้องได้รับอนุญาตจากแฟรนไชส์ซอร์ก่อน

ทุกการทำธุรกิจย่อมต้องมีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน หากคุณตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ โดยมีการเตรียมความพร้อมและหาข้อมูลเป็นอย่างดี เพิ่มจุดแข็ง ลดจุดอ่อน ธุรกิจของคุณย่อมประสบความสำเร็จแน่นอน สำหรับใครต้องการซื้อแฟรนชส์คุณภาพและมีศักยภาพสูง พบกันได้ในงาน Smart SME Expo 2018 งานแสดงธุรกิจครบวงจรและยิ่งใหญ่ที่สุด ภายใต้คอนเซปท์แห่งปีที่ว่า “ชี้ช่องรวย ที่เดียวจบพบทางรวย”

จัดมาแล้ว 3 ปี มีบูธที่เข้าร่วม 2,068 บูธ ผู้เข้าชมงาน 263,632 คน จับคู่ธุรกิจ 490 คู่ มูลค่าการซื้อขายธุรกิจ 253.02 ล้านบาท มูลค่าการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 4,597.9 ล้านบาท พร้อมเปิดโลกธุรกิจ 360 องศา หลอมรวมความเป็นที่สุดไว้ทุกตารางเมตรกับ 5 โซนธุรกิจ ได้แก่ Beauty & Healthy, Financial, Food, Franchise, Inno & Tech ที่จะมาช่วยแก้ปัญหา มองหาโอกาสให้ SMEs พร้อมการสัมมนาหัวข้อต่างๆที่จะมาเปิดโลกความสำเร็จและไขกุญแจแห่งความรวย โดยผู้เชี่ยวชาญแถวหน้าของประเทศ ทั้งยังมี Business Talk จาก SMEs ที่ฝ่าฟันปัญหาจนกลายเป็นกลยุทธ์เฉพาะตัวที่ไม่มีสอนในตำราใด แล้วพบกัน 5 – 8 กรกฎาคมนี้ ฮอลล์ 3 – 4 อิมแพ็คเมืองทองธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม

expo.smartsme.co.th/2018

Call Center : 0863141482

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *